ยินดีต้อนรับสู่ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คลังความรู้เรื่องข้าวไทย
 
 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย) วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Werasit Sappamongkolchai
ตำแหน่ง ผศ.ดร.
รหัสอาจารย์ K2011
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา Ph.D. (Applied Microbiology) Kyushu University, M.Agr. (Applied Microbiology) Kagoshima University, วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail werasit.k@ku.ac.th
โทรศัพท์ 02–562-5087
Fax 02–579-4096
สาขาที่เชี่ยวชาญ Enzyme Technology; Industrial Fermentation
สาขาที่สนใจ Safety and Quality Control in Food Industry
รางวัลที่ได้รับ
กลุ่ม อุตสาหกรรม
กลุ่มย่อย การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าว
Nontri account werasit.k
ภาพ

ผลงานทางวิชาการ
ฐานข้อมูล : งานวิจัยข้าวไทย (RICE)
จำนวน 0 รายการ

ฐานข้อมูล : การเกษตรของประเทศไทย (AGDB)
จำนวน 0 รายการ

ฐานข้อมูล : การประชุมวิชาการทางวิชาการ มก. (KUCON)
จำนวน 2 รายการ
ดูรายละเอียด...»